SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI

IN KUPNI POGOJI

§ 1       Področje veljavnosti

Za poslovno razmerje med podjetjem Baumaschinen Puntigam GmbH, FN 299463m, Salsach 28, 8483 Deutsch Goritz, v nadaljevanju Baumaschinen Puntigam, in pogodbenim partnerjem veljajo izključno splošni poslovni pogoji, navedeni v nadaljevanju, v različici, veljavni v času sklenitve pogodbe. Pogodbeni pogoji pogodbenega partnerja, ki so morebiti v nasprotju s temi splošnimi pogoji, so neveljavni.

Določbe, navedene v nadaljevanju, veljajo nasproti potrošnikom, če ne nasprotujejo zakonskim določbam Zakona o varstvu potrošnikov ali drugih zakonov.

§ 2       Popravila

1.      Navedbe cene: Če naročnik pri naročilu popravila želi navedbo cene, gre za nezavezujočo oceno predvidenih stroškov, vendar ne za zavezujočo ponudbo in ne za pavšalno ponudbo. Dejanski stroški so odvisni od številnih dejavnikov, ki jih je mogoče ugotoviti šele med analizo napak in ob izvedbi popravila. Naročnik mora plačati dejanske stroške za material in delovni čas.

2.      Dokončanje: Če naročnik o izdaji naročila želi navedbo roka za dokončanje, bo podjetje Baumaschinen Puntigam izdalo nezavezujočo oceno o času predvidenega dokončanja. Rok za dokončanje je mogoče ugotoviti šele med analizo napak in ob izvedbi popravila in je odvisen od številnih dejavnikov, med drugim od dobavnih rokov nadomestnih delov, ki vnaprej niso znani.

3.      Nepopravljive napake: Pri gradbenih strojih in drugih napravah se lahko pojavijo napake, ki niso popravljive, tudi zaradi manjkajočih nadomestnih delov. Nepopravljivost je mogoče ugotoviti šele med analizo napak in ob izvedbi popravila. Stroške, ki nastanejo do ugotovitve nepopravljivosti, mora prevzeti naročnik. Izvedena popravila je mogoče naknadno izkazati za neuspešna, kar pomeni, da je napaka nepopravljiva. Pogodbeni stranki torej izključujeta jamstvo za popravila. Če podjetje Baumaschinen Puntigam odgovarja za pomanjkljivosti, mora naročnik zagotoviti tri poskuse izboljšanja, preden lahko zahteva kompenzacijo ali znižanje cene.

4.      Jamstvo: Podjetje Baumaschinen Puntigam ne odgovarja za škodo na predmetu pogodbe ali zaradi hrambe, če tega ne zahtevajo zakonske določbe. Podjetje Baumaschinen Puntigam za svoje storitve v nobenem primeru ne bo plačalo odškodnin, če ni podano naklepno dejanje; izključene so tudi odškodnine v razmerju do potrošnikov, če temu ne nasprotujejo zakonske določbe.

5.      Plačilo: Stroške popravila je treba plačati ob predaji gradbenega stroja oz. naprave. Dokler stroški popravil niso plačani, ima podjetje Baumaschinen Puntigam pravico do obdržanja stroja ali naprave, če ni drugih dogovorov z naročnikom. Če bi v posameznem primeru prišlo do poznejšega plačila, so priključki, nadomestni deli ali zamenjalni deli do popolnega plačila vseh računov iz poslovnega razmerja last podjetja Baumaschinen Puntigam.

§ 3       Dajanje v najem

1.      Splošno: Podjetje Baumaschinen Puntigam daje naročniku na voljo gradbene stroje za dogovorjeno časovno obdobje za dogovorjeno ceno. Lastnik teh gradbenih strojev med najemnim obdobjem ostane podjetje Baumaschinen Puntigam. Podroben opis predmeta najema je naveden na dobavnici oz. najemnici. Dajanje v najem je mogoče ob delovnikih za največ devet ur dnevno, če ni dogovorjeno drugače.

2.      Predaja: Če ni dogovorjeno drugače, je treba gradbene stroje na začetku najemnega razmerja prevzeti pri podjetju Baumaschinen Puntigam. Po dokončanju najemnega razmerja jih je treba vrniti podjetju.

3.      Skrbno ravnanje: Naročnik se zavezuje, da bo skrbno ravnal z najetimi gradbenimi stroji, da jih bo redno vzdrževal, da bo dnevno prekontroliral olje, vodo, maziva in obratovalne tekočine in jih dodal. Ta sredstva bo priskrbel naročnik sam. Podjetje Baumaschinen Puntigam ima pravico predmet najema kadarkoli nenapovedano preveriti oz. naročiti nenapovedano preverjanje pri tretjih osebah. Naročnik bo predstavnikom podjetja Baumaschinen Puntigam oz. tretjim pooblaščenim osebam dovolil vstop v podjetje za namen preverjanja predmeta najema.

4.      Sposobnost: Naročnik izjavlja, da ima ustrezno znanje in je usposobljen za ravnanje z najetimi gradbenimi stroji oz. da jih bodo upravljale izključno osebe, ki izpolnjujejo navedene pogoje.

5.      Poškodbe: Gradbeni stroji se predajo v tehnično brezhibnem stanju. Naročnik jamči za škodo na najetih gradbenih strojih, ki se bo pojavila med obdobjem najema. Ob začetku najemnega razmerja je treba sestaviti zapisnik o stanju gradbenega stroja. Če bi bila poškodba ugotovljena šele ob predaji, mora naročnik podjetje Baumaschinen Puntigam nemudoma obvestiti o tem in stanje fotografirati oz. posneti video. Gradbene stroje je treba vrniti v enakem stanju, kot so bili predani. To pomeni, da jih je treba vrniti očiščene, napolnjene z gorivom in z vsemi obratovalnimi tekočinami. Če to ni storjeno, mora naročnik plačati stroške podjetju Baumaschinen Puntigam. Za škodo, ki jo povzročijo v okviru najemnega razmerja naročniki ali tretje osebe, odgovarjajo ti do podjetja Baumaschinen Puntigam. Naročniku se priporoča, da sklene zavarovanje za okvaro strojev ali da v zavarovanje odgovornosti vključi najete gradbene stroje. Naročnik se bo s podjetjem Baumaschinen Puntigam dogovoril pred sklenitvijo zavarovanja za okvaro strojev, med drugim o določitvi zavarovalca in o obsegu kritja. alten.

6.      Če bo naročnik ugotovil škodo ali druge težave, mora dela nemudoma ustaviti in odstaviti gradbeni stroj. Podjetje Baumaschinen Puntigam je treba obvestiti o tem in stroj fotografirati oz. posneti video, tako da bo podjetje Baumaschinen Puntigam lahko ustrezno ukrepalo. Naročniku se prepove samostojno izvajanje popravila. Popravilo na strani naročnika se lahko izvede izključno v dogovoru s podjetjem Baumaschinen Puntigam.

Naročnik odgovarja tudi za naključno uničenje predmeta najema.

7.      Jamstvo: V celoti se izključuje plačilo odškodnine za najete gradbene stroje podjetja Baumaschinen Puntigam, če ni podano naklepno ravnanje; to velja tudi za potrošnike, če ne obstajajo zakonske določbe, ki temu nasprotujejo.

8.      Dajanje naprej: Naročnik predmeta najema ne sme dati naprej tretjim osebam. V primeru neupravičenega dajanja naprej odgovarja nasproti podjetju Baumaschinen Puntigam za škodo, nastalo zaradi tega.

9.      Plačila: Stroške najema je treba načeloma plačati vnaprej ob predaji gradbenega stroja za celotno najemno obdobje. Naročnik mora prevzeti najemnino za vsak dan najema. To velja neodvisno od izpadov gradbenega stroja, vremenskih pogojev ali drugih okoliščin, če se v posameznem primeru ne odstopa od tega.

10.   Storniranje: Če bi naročnik odstopil od pogodbe pred začetkom najemnega razmerja, mora plačati naslednje pristojbine za storniranje: Če se poda odpoved do tri dni pred začetkom najemnega razmerja, mora naročnik plačati celotno najemnino. Če se poda odpoved do sedem dni pred začetkom najemnega razmerja, je treba plačati 60 %, do 14 dni pred začetkom najemnega razmerja pa 30 %. Pred tem obdobjem stroški ne nastanejo. Morebitne stroške za dostavo gradbenega stroja, ki nastanejo kljub storniranju, mora nositi naročnik.

11.  Podaljšanje: Za podaljšanje najemnega razmerja je potrebno izrecno soglasje podjetja Baumaschinen Puntigam. Če najemnik predmeta najemnega razmerja ne vrne v opisanem stanju do dogovorjenega roka, za nastalo škodo odgovarja podjetju Baumaschinen Puntigam.

Odpoved: Podjetje Baumaschinen Puntigam lahko najemno pogodbo iz pomembnega razloga kadarkoli odpove. Pomemben razlog je podan, če najemnina ni plačana pravočasno, če se s predmetom najema ne ravna skrbno ali če se predmet najema na uporablja v skladu z dogovorom. V tem primeru ima podjetje Baumaschinen Puntigam pravico predmet najema nemudoma prevzeti in brez napovedi samo ali po tretji osebi. Naročnik dovoli podjetju Baumaschinen Puntigam oz. tretjim osebam pravico do vstopa za prevzem predmeta najema.

§ 4       Prodaja
gradbenih strojev, priključkov, nadomestnih delov ali drugega blaga

1.      Navedba cen: Podjetje Baumaschinen Puntigam prodaja gradbene stroje, priključke, nadomestne dele in drugo blago. Navedene cene vključujejo zakoniti davek na dodano vrednost, če ni navedeno drugače. V navedenih cenah stroški dobave in odpošiljanja niso zajeti. S sprejetjem ponudbe nastane zavezujoča kupna pogodba. Podjetje Baumaschinen Puntigam ima enostransko pravico, da odstopi od kupne pogodbe v štirinajstih dneh.

2.      Naročanje: Če blago ni na zalogi, ga bo podjetje Baumaschinen Puntigam naročilo. Čas predaje je odvisen od dobavnega roka.

3.      Plačilo: Kupno ceno je treba plačati ob predaji. Če bi se v posameznem primeru dogovorili za poznejše plačilo, ostane predmet nakupa do popolnega plačila vseh računov iz poslovnega razmerja last podjetja Baumaschinen Puntigam.

4.      Prehod nevarnosti: Prehod nevarnosti, torej trenutek, od katerega naprej kupec nosi tveganje naključnega uničenja ali poslabšanje predmeta nakupa, nastane, ko kupec prevzame predmet nakupa. Od tega trenutka nevarnost preide na kupca. Načeloma je to takoj ob sklenitvi kupne pogodbe. Če se predmet nakupa naroči ali je še v fazi dokončanja ali če ga iz podobnih razlogov ni mogoče prevzeti takoj, nevarnost preide, ko ta razlog odpade in kupec prevzame predmet nakupa.

5.      Drugo: Pogodbeni stranki se dogovorita o izključitvi jamstva, posebej za funkcionalnost in obratovalne ure ter o izključitvi uveljavitve zmote. Pogodbeni stranki sta ugotovili pravo vrednost predmeta nakupa in ugotavljata, da je primerna. Za primer nesporazuma izjavljata, da se izpodbijanje kupne pogodbe zaradi skrajšanja nad polovico prave vrednosti v smislu 934. čl. Splošnega državljanskega zakonika (ABGB) izključuje.

§ 5       Pogoji nakupa

1.      Splošno: Pogodbeni stranki se dogovorita, da so splošni pogoji prodajalca, ki morebiti nasprotujejo tem pogojem nakupa, neveljavni.

2.      Jamstvo: Prodajalec za nakup rabljenih gradbenih strojev in drugega blaga izjavlja, da so pisno navedene obratovalne ure oz. obratovalne ure, ki so na gradbenem stroju, pravilne in da za to odgovarja. Prodajalec odgovarja za morebitne zamolčane pomanjkljivosti. Izključuje se dolžnost graje za napake na strani podjetja Baumaschinen Puntigam ob predaji. Prodajalec odgovarja za škodo, povzročeno podjetju Baumaschinen Puntigam zaradi nepravilnih navedb obratovalnih ur in zamolčanih pomanjkljivosti.

3.      Plačilo: Kupna cena zapade v plačilo ob predaji predmeta nakupa.

4.      Prehod nevarnosti: Nevarnosti preidejo, ko se predmet nakupa dostavi in raztovori pri podjetju Baumaschinen Puntigam.

§ 6       Zemeljska dela (izkopi)

1.      Navedba cene: Če naročnik pri naročilu popravila želi navedbo cene, gre za nezavezujočo oceno predvidenih stroškov, vendar ne za zavezujočo ponudbo in ne za pavšalno ponudbo. Dejanski stroški so odvisni o številnih dejavnikov, ki jih je mogoče ugotoviti šele v okviru izvedbe del. Naročnik mora plačati dejanske stroške za material in delovni čas.

2.      Dokončanje: Če naročnik o izdaji naročila želi navedbo roka za dokončanje, bo podjetje Baumaschinen Puntigam izdalo nezavezujočo oceno o času predvidenega dokončanja. Rok za dokončanje je mogoče ugotoviti šele v okviru izvedbe naročenih del in je odvisen od številnih dejavnikov, med drugim od dobavnih rokov nadomestnih delov, ki vnaprej niso znani.

3.      Dolžnosti obveščanja in sporočanja škode: Naročnik mora podjetju Baumaschinen Puntigam pred začetkom dejavnosti sporočiti vse informacije, potrebne za izvedbo dejavnosti, posebej glede okoliščin na kraju dela, sestave tal in morebitnih virov nevarnosti. Naročnik mora gradbišče urediti tako, da je dogovorjene storitve mogoče izvesti brez nevarnosti. Naročnik nasproti podjetju Baumaschinen Puntigam odgovarja za celotno škodo, ki bi nastala ob izvedbi dogovorjenih storitev in ki bi bila posledica nevarnosti na gradbišču ali kršitve dolžnosti za opozarjanje in obveščanje na strani naročnika.

4.      Jamstvo: Podjetje Baumaschinen Puntigam ne odgovarja za škodo na predmetu pogodbe, če ni zakonskih določb, ki to nujno zahtevajo. Podjetje Baumaschinen Puntigam za svoje storitve v nobenem primeru ne bo plačalo odškodnin, če ni podano naklepno dejanje. Izključene so tudi odškodnine v razmerju do potrošnikov, če temu ne nasprotujejo zakonske določbe.

5.      Plačila: Naročena dela je treba načeloma plačati pred dokončanjem. Podjetje Baumaschinen Puntigam ima pravico zahtevati od naročnika predplačila ali delna plačila.

§ 7     Dvig in dostava

1.      Splošno: Podjetje Baumaschinen Puntigam bo naročniku po potrebi dostavilo gradbene stroje, kadar gre za popravila, najem ali prodajo gradbenih strojev ali jih dvigne pri naročniku.

2.      Plačilo: Stroški za dvig in dostavo se obračunajo po času in materialu in jih bo plačal naročnik skupaj z glavnim naročilom.

3.      Nošenje nevarnosti: Naročnik nosi nevarnost naključnega uničenja v povezavi s prevzemom in z dostavo gradbenih strojev.

§ 8     Sklepne določbe

1.      Kraj izpolnitve: Za dobavo in plačilo velja sedež podjetja Baumaschinen Puntigam kot kraj izpolnitve tudi takrat, če se predaja po dogovoru izvede na drugem kraju.

2.      Pristojno sodišče: Kot pristojno sodišče se dogovori Feldbach.

3.      Uporabljeno pravo: Dogovori se uporaba avstrijskega prava z izjemo mednarodnega zasebnega prava in Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga.

4.      Pogodbeni jezik: Pogodbeni jezik je nemški jezik.

5.      Obličnost: Vse dogovore med podjetjem Baumaschinen Puntigam in naročnikom je treba skleniti v pisni obliki. To velja tudi za odstop od tega pogoja. Ustnih stranskih dogovorov ni.

6.      Pobotanje: Pogodbena stranka svojih terjatev ne more pobotati z zahtevki do podjetja Baumaschinen Puntigam, če niso izrecno priznane ali sodno ugotovljene.

7.      Salvatorična klavzula: V primeru neveljavnosti ali ničnosti ali nezavezujočnosti katere od navedenih določb to ne vpliva na veljavnost drugih določb. V tem primeru se obe stranki zavezujeta, da bosta neveljavno določbo nadomestili z veljavnim dogovorom, ki je po vsebini in gospodarskem namenu najbližje neveljavni določbi.

PRAVNI POUK O PRAVICI DO ODSTOPA:

Za primer, da potrošnik s podjetjem Baumaschinen Puntigam GmbH, FN 299463m, Salsach 28, 8483 Deutsch Goritz, sklene pogodbo o nakupu blaga ali storitev na daljavo, podjetje Baumaschinen Puntigam nudi pravni pouk o pravici do odstopa, kot je navedeno v nadaljevanju.

Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe s podjetjem Baumaschinen Puntigam. Rok za odstop od pogodbe se pri kupnih pogodbah začne s predajo blaga, sicer pa na dan sklenitve pogodbe. Za uveljavljanje odstopne pravice bo potrošnik podjetje Baumaschinen Puntigam obvestil z jasno izjavo o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe. Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe zadošča, da potrošnik pošlje sporočilo o izvajanju pravice do odstopa pred potekom roka za odstop od pogodbe.

Posledice odstopa:

Če potrošnik odstopi od pogodbe, bo podjetje Baumaschinen Puntigam stranki najpozneje v štirinajstih dneh od dneva prejetja odstopne izjave glede pogodbe vrnilo vsa plačila, ki jih je podjetje Baumaschinen Puntigam prejelo s strani potrošnika. Za vračilo se uporablja isto plačilno sredstvo, ki ga je potrošnik uporabil za prvotno plačilo, razen če s potrošnikom obstaja drugačen izrecen dogovor.  Potrošniku se zaradi tega vračila v nobenem primeru ne zaračunajo pristojbine.  

Če je podjetje Baumaschinen Puntigam v času odstopa od pogodbe že začelo izvajanje dogovorjenih storitev oz. če so storitve že dokončane, bo potrošnik nosil stroške do tedaj opravljenih storitev. V primeru najetih gradbenih strojev in drugih naprav bo potrošnik nosil stroške tako dolgo, dokler ne bodo vrnjene podjetju Baumaschinen Puntigam.

Odstop se uveljavlja s posredovanjem obrazca za odstop od pogodbe v prilogi po pošti, faksu ali elektronski pošti:  

Baumaschinen Puntigam GmbH

Salsach 28

8483 Deutsch Goritz

Telefon: 03474 / 70 517

E- naslov : office@baumaschinen-puntigam.at

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram