ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

BESZERZÉSI FELTÉTELEKKEL együtt

§ 1       Érvényességi kör

A Baumaschinen Puntigam GmbH, FN 299463m, Salsach 28, 8483 Deutsch Goritz – a továbbiakban: Baumaschinen Puntigam – és a szerződéses partner közötti üzleti kapcsolatra az alábbi Általános Szerződési Feltételek kizárólag a szerződés megkötésének időpontjában érvényes változat szerint érvényesek. A szerződő partner bármely olyan szerződéses feltétele érvénytelen, amely ellentétes a jelen Általános Szerződési Feltételekkel.

Az alábbi rendelkezések a fogyasztókra vonatkoznak, amennyiben azok nem ütköznek a Fogyasztóvédelmi Törvény vagy más törvény kötelező rendelkezésébe.

§ 2       Javítások

1.      Árak megadása: Ha a megrendelő a javítási rendelés leadásakor az ár megadását kéri, ez kizárólag a várható költségek nem kötelező érvényű becslése, azonban ez nem kötelező érvényű költségbecslés vagy átalányajánlat. A tényleges költségek számos tényezőtől függenek, amelyek csak a hibaelemzés és a javítás elvégzése során határozhatók meg. A tényleges anyagköltséget és munkaidőt a megrendelőnek kell megfizetnie.

2.      Befejezés: Ha az ügyfél a javítási rendelés leadásakor teljesítési dátumot szeretne kapni, a Baumaschinen Puntigam nem kötelező érvényű becslést ad a várható befejezési időpontról. A teljesítés dátuma csak a hibaelemzés és javítás során határozható meg, és számos tényezőtől függ, többek között a pótalkatrészek szállítási idejétől, amelyek előre nem ismertek.

3.      Helyrehozhatatlan meghibásodások: Az építőipari gépekben és egyéb berendezésekben olyan meghibásodások fordulhatnak elő, melyek nem javíthatók. Ennek oka lehet például a rendelkezésre álló pótalkatrészek hiánya. A helyrehozhatatlanság fennállása csak a hibaelemzés és javítás során állapítható meg. A helyrehozhatatlanság megállapításáig felmerült költségeket minden esetben az ügyfélnek kell megfizetnie. Az elvégzett javítások utólag is bizonyulhatnak sikertelennek, így a bekövetkezett hiba nem javítható. A szerződő felek ezért a javítási szolgáltatások garanciáját kizárják. Ha a Baumaschinen Puntigam felelős a hibákért, az ügyfélnek három javítási kísérletet kell engedélyeznie, mielőtt elállást vagy árcsökkentést kérhetne.

4.      Felelősség: A Baumaschinen Puntigam nem vállal felelősséget a szerződés tárgyában keletkezett károkért vagy azok óvásáért, kivéve, ha erre kötelező jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. A Baumaschinen Puntigam által nyújtott szolgáltatásokért való kártérítés teljes egészében kizárt a fogyasztókkal szemben, amennyiben ez nem ütközik jogszabályi rendelkezésekbe, feltéve, hogy nem történik szándékos károkozás.

5.      Fizetés: A javítási költségeket az építőipari gép vagy eszköz átadásakor kell megfizetni, és amíg a javítási költségeket nem fizették ki, a Baumaschinen Puntigam visszatartási joggal él; ez az ügyféllel kötött egyéb megállapodás hiányában érvényes. Amennyiben egyedi esetekben későbbi fizetésben állapodnak meg, a Baumaschinen Puntigam által használt tartozékok, pótalkatrészek és cserealkatrészek a Baumaschinen Puntigam tulajdonában maradnak mindaddig, amíg az üzleti kapcsolatból származó összes számlát ki nem egyenlítik.

§ 3       Bérbeadás

1.      Általános tudnivalók: A Baumaschinen Puntigam a megrendelő rendelkezésére bocsátja az építőipari gépeket megállapodás szerinti költségek mellett meghatározott időtartamra. Az építőipari gépek tulajdonosa továbbra is a Baumaschinen Puntigam marad a bérlés időtartama alatt. A bérelt tárgy részletes leírása a bérleti szállítólevélben található. Amennyiben más megállapodás nem születik, a kölcsönzés hétköznapokon történik, legfeljebb napi kilenc óra használati idővel.

2.      Átadás: Eltérő megállapodás hiányában az építőipari gépeket a Baumaschinen Puntigamtól kell elhozni a bérleti szerződés kezdetekor, és a bérleti idő lejárta után hozzájuk kell visszajuttatni.

3.      Gondos kezelés: A megrendelő vállalja, hogy a bérelt építőipari gépeket gondosan kezeli és rendszeresen karbantartja, a napi olaj, víz, zsír és üzemi folyadékok ellenőrzését, utántöltését elvégzi. Ezeket a megrendelőnek magának kell biztosítania. A Baumaschinen Puntigam jogosult a bérelt tárgyat bármikor, előzetes értesítés nélkül megvizsgálni, vagy harmadik féllel megvizsgáltatni. A megrendelő belépési jogot biztosít a Baumaschinen Puntigamnak vagy az általa megbízott harmadik személyeknek a bérelt tárgy ellenőrzésére.

4.      Képesítés: Megrendelő nyilatkozik, hogy a bérelt építőipari gépek kezeléséhez szükséges ismeretekkel és jogosultságokkal rendelkezik, illetve csak olyan személyeknek engedi meg a kezelését, akik rendelkeznek a fenti feltételekkel.

5.      Károk: Az építőipari gépek műszakilag kifogástalan állapotban kerülnek átadásra. A kölcsönzés időtartama alatt a bérelt építőipari gépekben bekövetkezett károkért az ügyfél felel. A bérleti jogviszony kezdetén tehát a szerződésnek tartalmaznia kell egy jegyzőkönyvet az építőipari gép állapotáról. Ha a kárt csak az átadás után veszik észre, akkor erről haladéktalanul értesíteni kell a Baumaschinen Puntigamot, és fényképet, videót kell készíteni. Az építőipari gépeket az átadásuk állapotában kell visszajuttatni. Ez azt jelenti, hogy az építőipari gépeket meg kell tisztítani, tele kell tankolni és minden üzemi folyadékkal fel kell tölteni és így kell visszajuttatni. Ellenkező esetben az ügyfél köteles a kapcsolódó költségeket a Baumaschinen Puntigamnak megfizetni. A bérleti jogviszony során az ügyfél vagy harmadik személy által okozott károkért az ügyfél vagy harmadik személy felelősséggel tartoznak a Baumaschinen Puntigam felé. Javasoljuk az ügyfélnek, hogy kössön a gép meghibásodására biztosítást, vagy terjessze ki üzleti felelősségbiztosításának biztosítási védelmét a bérelt építőipari gépekre. Az ügyfélnek a gép meghibásodási biztosítás megkötése előtt többek között konzultálnia kell a Baumaschinen Puntigammal, a biztosító és a biztosítási terjedelem megállapításáról.

6.      Ha a megrendelő sérülést vagy egyéb problémát észlel, azonnal meg kell szakítania a munkát és le kell állítania az építőipari gépet. Tájékoztatnia kell a Baumaschinen Puntigamot ezekről a körülményekről, és fényképeket és videókat kell készítenie, hogy a Baumaschinen Puntigam meg tudja hozni a megfelelő intézkedéseket. Az ügyfélnek tilos a javítást önállóan megkísérelnie. A vevő a javítást csak a Baumaschinen Puntigam céggel egyeztetve végezheti el.

A bérelt tárgy véletlen elvesztéséért is az ügyfél felel.

7.      Felelősség: A Baumaschinen Puntigamtól bérelt építőipari gépekért való kártérítés teljes egészében kizárt a fogyasztókkal szemben, amennyiben ez nem ütközik jogszabályi rendelkezésekbe, feltéve, hogy nem történik szándékos károkozás.

8.      Átruházás: Az ügyfél a bérelt tárgyat harmadik félnek nem adhatja tovább. Jogosulatlan továbbadás esetén felelősséggel tartozik a Baumaschinen Puntigam felé az így keletkezett kárért.

9.      Fizetés: A bérleti költségeket alapvetően az építőipari gép teljes bérleti időszakra történő átadásakor előre kell fizetni. A bérleti díjat az ügyfélnek minden bérleti nap után kell viselnie; ez az építőgép állásidejétől, időjárási viszonyoktól vagy egyéb körülményektől függetlenül érvényes; kivéve, ha ettől egyedi esetekben eltérnek.

10.  Törlési feltételek: Amennyiben az ügyfél a bérleti jogviszony kezdete előtt eláll a bérleti szerződéstől, az alábbi lemondási díjakat köteles megfizetni: a bérleti jogviszony kezdete előtt legkésőbb három nappal történő lemondás esetén az ügyfél a teljes bérleti költséget köteles megfizetni, amennyiben a lemondás legkésőbb hét nappal a bérleti jogviszony kezdete előtt történik, akkor a 60%-át, legfeljebb 14 nappal a bérleti jogviszony kezdete előtt a 30%-át, előtte költséget nem kell viselni. A megrendelőt terhelik az építőipari gép szállításával kapcsolatos esetleges költségek, amelyek a lemondás ellenére is felmerülnek.

11.  Hosszabbítás: A bérleti szerződés meghosszabbításához a Baumaschinen Puntigam kifejezett hozzájárulása szükséges. Amennyiben a bérlő a bérelt tárgyat a megbeszélt időpontban a fent leírt állapotban nem juttatja vissza, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik a Baumaschinen Puntigam felé.

Felbontás: A Baumaschinen Puntigam nyomós okok miatt bármikor felmondhatja a bérleti szerződést. Nyomós ok különösen akkor áll fenn, ha a bérleti díjat nem fizetik meg időben, a bérelt tárgyat nem kezelik gondosan, vagy nem a szerződésszerűen használják. Ebben az esetben a Baumaschinen Puntigam jogosult a bérelt tárgyat azonnal és előzetes értesítés nélkül saját maga vagy harmadik félen keresztül átvenni. A megrendelő belépési jogot biztosít a Baumaschinen Puntigamnak vagy az általa megbízott harmadik személyeknek a bérelt tárgy átvételéhez.

§ 4       Építőipari gépek,
tartozékok, alkatrészek és egyéb áruk értékesítése

1.      Árak megadása: A Baumaschinen Puntigam építőipari gépeket, tartozékokat, alkatrészeket és egyéb árukat kínál eladásra. A feltüntetett árak a törvényes forgalmi adót tartalmazzák, kivéve, ha azt másként adjuk meg. A szállítási és postázási költségeket a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Az ajánlat elfogadásával kötelező érvényű adásvételi szerződés jön létre. A Baumaschinen Puntigamnak egyoldalú joga van 14 napon belül visszalépni az adásvételi szerződéstől.

2.      Megrendelés: Ha az áru nincs raktáron, a Baumaschinen Puntigam megrendeli az árut, az átadás időpontja a szállítási határidő függvénye.

3.      Fizetés: A vételárat kiszállításkor teljes egészében ki kell egyenlíteni. Amennyiben egyedi esetekben későbbi fizetésben állapodnak meg, a vásárolt eszköz a Baumaschinen Puntigam tulajdonában marad mindaddig, amíg az üzleti kapcsolatból származó összes számlát ki nem egyenlítik.

4.      Kockázat átruházása: A kockázat átszállása, amikortól a vevőt terheli a vásárlás tárgya véletlen elvesztésének, vagy véletlenszerű elhasználódásának kockázata akkor történik, amikor a vásárlás tárgyát átveheti. Ez alapvetően az adásvételi szerződés megkötésekor azonnal megtörténik. Amennyiben a vásárlás tárgyát meg kell rendelni, el kell készíteni, vagy hasonló okok miatt azonnal nem vehető át, a kockázat átszállása megtörténik, amint ez az ok már nem áll fenn, és a vásárlás tárgyát a vevő átveheti.

5.      Egyebek: A szerződő felek megállapodnak a jótállás kizárásában – így különösen a működőképességre és az üzemidőre tekintettel – valamint a hiba érvényesítésének kizárásában. A szerződő felek tudomást szereztek a vásárolt tárgy valódi értékéről, és ezt megfelelőnek találták. Félreértés esetén Ön kijelenti, hogy az adásvételi szerződés az Általános Beszerzési Feltételek 934. §-a értelmében a valós érték több mint felének lecsökkenése miatti elállása kizárt.

§ 5       Beszerzési feltételek

1.      Általános tudnivalók: A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen beszerzési feltételeknek ellentmondó értékesítői általános szerződési feltételek érvénytelenek.

2.      Szavatosság: Használt építőipari gépek és egyéb áruk vásárlásakor az eladó nyilatkozza, hogy az általa írásban közölt vagy az építőgépen látható üzemórák pontosak, és azokért felelősséggel tartozik. Az esetleges rejtett hibákért az eladó felel. A Baumaschinen Puntigam kifogásemelési kötelezettsége kizárt. Az eladó felel minden olyan kárért, amely a Baumaschinen Puntigamnál az üzemidő hibás megadása és az eltitkolt hibák miatt keletkezett.

3.      Fizetés: A vételár a vásárlás tárgyának átadásakor esedékes.

4.      Kockázat átruházása: A kockázat átruházása azonnal megtörténik, amint a vásárlás tárgyát a Baumaschinen Puntigamnál átadták és kirakodták.

§ 6       Tóásási szolgáltatások

1.      Árak megadása: Ha a megrendelő a megbízás kiadásakor az ár megadását kéri, ez kizárólag a várható költségek nem kötelező érvényű becslése, azonban ez nem kötelező érvényű költségbecslés vagy átalányajánlat. A tényleges költségek számos tényezőtől függenek, amelyek csak a javítás és a megbízáshoz kapcsolódó munkák elvégzése során határozhatók meg. A tényleges anyagköltséget és munkaidőt a megrendelőnek kell megfizetnie.

2.      Befejezés: Ha az ügyfél a megrendelés leadásakor teljesítési dátumot szeretne kapni, a Baumaschinen Puntigam nem kötelező érvényű becslést ad a várható befejezési időpontról. A teljesítés dátuma csak a megbízásban foglalt munkák során határozható meg, és számos tényezőtől függ, amelyek előre nem ismertek.

3.      Tájékoztatási kötelezettség és kártérítés: A munka megkezdése előtt a megrendelő köteles a Baumaschinen Puntigam rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, mely a munkavégzéshez szükséges, különös tekintettel a felhasználás helyén fennálló állapotokra, a talaj állapotára és az esetleges veszélyforrásokra. A megrendelőnek úgy kell kialakítania az építési területet, hogy a megbeszélt szolgáltatások kockázat nélkül teljesíthetők legyenek. A megrendelő felelősséggel tartozik a Baumaschinen Puntigam felé minden olyan kárért, amely a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítése során keletkezik, és az építkezésen felmerülő veszélyek, illetve a megrendelő figyelmeztetési és tájékoztatási kötelezettségének megszegésére vezethetők vissza.

4.      Felelősség: A Baumaschinen Puntigam nem vállal felelősséget a szerződés tárgyában keletkezett károkért, kivéve, ha erre kötelező jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. A Baumaschinen Puntigam által nyújtott szolgáltatásokért való kártérítés teljes egészében kizárt a fogyasztókkal szemben, amennyiben ez nem ütközik jogszabályi rendelkezésekbe, feltéve, hogy nem történik szándékos károkozás.

5.      Fizetések: A megbízásban szereplő szolgáltatásokért általában a teljesítést követően kell fizetni. A Baumaschinen Puntigam jogosult az ügyféltől előleg- és részeltfizetést kérni.

§ 7     Átvétel és rendelkezésre bocsátás

1.      Általános tudnivalók: A Baumaschinen Puntigam a javítás, bérbeadás vagy értékesítés során az építőipari gépeket szükség esetén a vevőnek szállítja vagy átveszi az ügyféltől.

2.      Fizetés: Az átvétel és a kiszállítás költsége az idő és az anyag függvénye, és a megrendelőt terheli a főrendeléssel együtt.

3.      Kockázatviselés: Az átvétellel és kiszállítással kapcsolatos véletlen megsemmisülés kockázata a vásárlót terheli.

§ 8     Záró rendelkezések

1.      Teljesítés helye: A szállítás és a fizetés teljesítési helye a Baumaschinen Puntigam székhelye akkor is, ha az átadás-átvétel a megállapodás szerint eltérő helyen történik.

2.      Illetékes bíróság: Az illetékes bíróság helye Feldbach.

3.      Alkalmazandó jog: Az alkalmazandó jog az osztrák jog az IPRG és az ENSZ értékesítési törvénye kizárásával.

4.      A szerződés nyelve: A szerződés nyelve a német.

5.      Formai követelmények: A Baumaschinen Puntigam és az ügyfél között minden megállapodást írásban kell megkötni, ez érvényes az írásbeli formáról való lemondásra is. Szóbeli külön megállapodások nem születtek.

6.      Felszámítás: A szerződéses partner részéről a Baumaschinen Puntigammal szembeni követelések beszámítása ki van zárva, amennyiben a szerződéses partner követeléseit a bíróság kifejezetten nem ismerte el vagy nem határozta meg.

7.      Felmentő záradék: Ha a fenti rendelkezések valamelyike hatálytalanná vagy semmissé válik, vagy nem kötelező érvényűnek nyilvánítják, az a többi rendelkezést nem érinti. Ebben az esetben mindkét szerződő fél vállalja, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes megállapodással helyettesítik, amelynek tartalma a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához.

Elállás joga:

Abban az esetben, ha a fogyasztó szerződést köt távértékesítés keretében a Baumaschinen Puntigam GmbH-val (FN 299463m, Salsach 28, 8483 Deutsch Goritz) áruk vagy szolgáltatások vásárlására, a Baumaschinen Puntigam a következő elállási feltételeket adja meg:

A fogyasztónak jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a Baumaschinen Puntigammal kötött szerződéstől. Az elállási határidő adásvételi szerződések esetén az áru átadásával, egyébként a szerződés megkötésének napjával kezdődik. A fogyasztó az elállási jogának gyakorlása érdekében a szerződéstől való elállásával kapcsolatos döntéséről egyértelmű nyilatkozattal köteles tájékoztatni a Baumaschinen Puntigamot. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha a fogyasztó az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményt az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei:

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Baumaschinen Puntigam köteles haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződés visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszafizetni a vásárlónak a Baumaschinen Puntigamhoz a fogyasztótól beérkezett valamennyi fizetést. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használja, amelyet a fogyasztó az eredeti fizetéshez használt, kivéve, ha a fogyasztóval kifejezetten másként állapodtak meg; a fogyasztót semmilyen körülmények között nem terheli ez a visszafizetés.

Abban az esetben, ha a Baumaschinen Puntigam az elállás időpontjában már megkezdte a megállapodás szerinti szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások már befejeződtek, az addig nyújtott szolgáltatások költségeit a fogyasztónak kell viselnie. Bérelt építőipari gépek és egyéb berendezések esetén a fogyasztónak kell viselnie a költségeket mindaddig, amíg azokat a Baumaschinen Puntigamnak vissza nem küldik.

A visszavonás a mellékletben található visszavonási űrlap következő címre levélben, faxon vagy e-mailben történő megküldésével történik:

Baumaschinen Puntigam GmbH

Salsach 28

8483 Deutsch Goritz

Telefon: 03474 / 70 517

E-Mail: office@baumaschinen-puntigam.at

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram